IKAR, a.s.,

Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

IČO: 00678856

ako prevádzkovateľ, poskytuje s cieľom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

IKAR, a.s., prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, že nám to uloží zákon, budeme vás informovať vopred. Žiadame vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. pri používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.    

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: 
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a s ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.    

Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), e-mailom na zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme vám vyjadrenie.    

Ak vás naša odpoveď neuspokojí alebo sa budete domnievať, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

IKAR a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava,  e-mail: ikabog@ikar.sk, © Design & hosting: A.I.S., 2020